โครงการส่งเสริม

"การป้องกันโรคไข้เลือดออก"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดเหนือ ได้เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน หมู่บ้านลาดเหนือ ลาดโสน ในปีการศึกษา 2562